منوی اصلی
آقای آشـنا
تمام بودنم، ماندنم و نوشتنم وقف نگاه و لبخند تو ای دلیل عاشقانه ها
من بی تو در شب های دلتنگی اسیرم، باورم کن... هجوم زخم تو را نمی کشد تن من... من اگر "عشق" به دادم نرسد، می میرم از نظر من عشق یعنی سینه خواهم شرحه شرحه از فراق... حرام است. میفهمی؟ خدا نا امیدم میکنه؟ دوستت دارم بی توقع اینقدر نگو همه چیز تموم شده من از دوست داشتنت پشیمون نیستم اکنون دیگر همه تویی هر چیزیو که توی آتیش گم کنی، توی خاکستر پیداش میکنی! منطقی بودن عشق، از احمقانه بودنش نیز احمقانه تر است! بی تو نام دگرم دلتنگیست